เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมหมาย ภาษี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ดร. รวีพร คูหิรัญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายวินิจ แตงน้อย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายสันติ บุญประคับ
กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์
กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายบุญชัย ถิราติ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม
กรรมการ