เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมหมาย ภาษี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ดร. รวีพร คูหิรัญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายวินิจ แตงน้อย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายสันติ บุญประคับ
กรรมการอิสระ
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์
กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายบุญชัย ถิราติ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม
กรรมการ