เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหาร

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์
กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายบุญชัย ถิราติ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
นายสมิทธ์ พนมยงค์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจระหว่างประเทศ
นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนองค์กร
นายรวิ กูรมะโรหิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
นายวรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
นายธนญ ตันติสุนทร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
นายโอฬาร ศรีวรัฏฐา
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี