เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหาร

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
25 พฤษภาคม 2560
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย (University of Southern California) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการยุติธรรมทางการปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • 2554 – 2560  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • 2551 – 2560  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
 • 2547 - 2558  ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
 • 2547 - 2558  ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
 • 2546 - 2560  กรรมการ บริษัท โพโมโดโร กรุ๊ป จำกัด
 • 2545 – 2558  ประธานกรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 • 2545 – 2558  ประธานกรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 • 2545 – 2558  ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
 • 2539 - 2558  ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 • 2539 - 2558  ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
 • 2537 - 2559  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
    บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
    กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ Gulf Capital Holdings Limited
 • 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
 • 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ สปอร์ตส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โพโมโดโร โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โพโม แอท สยาม จำกัด
 • 2544 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โพโมโดโร ไฟว์ จำกัด
 • 2543 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท รัชคาร โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2542 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โพโมโดโร จำกัด
 • 2539 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อาคาร เค ที เอส จำกัด
 • 2537 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท รัชคาร จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท
 • ของตนเอง: ร้อยละ 35.438
 • ของคู่สมรส: ร้อยละ 0.164
 • ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: –ไม่มี–
 • นิติบุคคลที่ตนเองถือหุ้นเกินร้อยละ 30: ร้อยละ 36.563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-