เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหาร

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
25 พฤษภาคม 2560
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทางวิศวกรรม University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นท่ี 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • 2554 – 2560  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • 2551 – 2560  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
 • 2555 - 2557  กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
 • 2547 - 2558  ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
 • 2547 - 2558  ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
 • 2545 – 2558  ประธานกรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 • 2545 – 2558  ประธานกรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 • 2545 – 2558  ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
 • 2539 - 2558   ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 • 2539 - 2558   ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
 • 2537 - 2559   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
 

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
- 
ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd. 
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ สปอร์ตส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
 • 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รัชคาร โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคาร เค ที เอส จำกัด
 • 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รัชคาร จำกัด 
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง  ร้อยละ 35.438
ของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่ตนเองถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ร้อยละ 37.402