บรรษัทภิบาล

คู่มือบรรษัทภิบาล


GED – ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
View View | Download Download

จรรยาบรรณ
View View | Download Download

คู่มือบรรษัทภิบาล
View View | Download Download

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด
View View | Download Download

คณะกรรมการตรวจสอบ
View View | Download Download

บริหารความเสี่ยง
View View | Download Download

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
View View | Download Download

นโยบายความยั่งยืน
View View | Download Download

กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
View View | Download Download

Supplier Code of Conduct
View View | Download Download

Anti-corruption policy
View View | Download Download

Environmental and social management policy
View View | Download Download