ธุรกิจของเรา

กัลฟ์ (Gulf) บริหารโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งให้บริการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.) และภาคเอกชนในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมหลักๆ ของประเทศไทย โครงการโรงไฟฟ้าบางแห่งยังผลิตไอน้ำและน้ำเย็นให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทกัลฟ์ (Gulf) ยังให้บริการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท เริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ไปจนถึงการบริหารจัดการภายหลังที่โครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กัลฟ์ยังมองเห็นโอกาสในทุกๆ ที่ และพร้อมเปลี่ยนทุกโอกาสสู่ความเป็นไปได้ เราได้ขยายธุรกิจไปสู่โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

กัลฟ์มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาแหล่งพลังงานสำหรับอนาคต ซึ่งรวมถึงเชื้อเพลิงชีวมวลและพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ กัลฟ์ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาโครงการแหล่งพลังงานที่มีมูลค่าสูง โดยการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ ให้สอดคล้องผ่านความเป็นเลิศในการดำเนินงาน การดูแลเงินทุน และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้วางแผนที่จะเพิ่มผลกำไรผ่านธุรกิจอื่นๆ ในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) และลงทุนตามเป้าหมายเพื่อการเป็นผู้นำที่มอบผลตอบแทนระดับสูงในอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน กัลฟ์ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยและต่างประเทศทั้งสิ้น 29 โครงการ ได้แก่

โครงการ IPP ก๊าซธรรมชาติ จำนวน 2 โครงการ

โครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติ (Cogen) จำนวน 19 โครงการ

โครงการ VSPP พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) จำนวน 4 โครงการ

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ (ประเทศเวียดนาม)

โครงการพลังงานลม จำนวน 1 โครงการ (ประเทศเยอรมนี)

โครงการ SPP ชีวมวล จำนวน 1 โครงการ

และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาจำนวน 7 โครงการ ได้แก่

โครงการ IPP ก๊าซธรรมชาติ จำนวน 4 โครงการ

โครงการ Captive (ประเทศโอมาน) จำนวน โครงการ

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) จำนวน โครงการ (ประเทศเวียดนาม)

โครงการพลังงานลม จำนวน โครงการ (ประเทศเวียดนาม)

และยังมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 3 โครงการ