ธุรกิจของเรา

กัลฟ์ (Gulf) บริหารโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งให้บริการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.) และภาคเอกชนในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมหลักๆ ของประเทศไทย นอกจากการผลิตไฟฟ้าแล้ว โครงการโรงไฟฟ้าบางแห่งยังผลิตไอน้ำและน้ำเย็นให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทกัลฟ์ (Gulf) ยังให้บริการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท เริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ไปจนถึงการบริหารจัดการภายหลังที่โครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กัลฟ์มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาแหล่งพลังงานสำหรับอนาคต ซึ่งรวมถึงเชื้อเพลิงชีวมวลและพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ กัลฟ์ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาโครงการแหล่งพลังงานที่มีมูลค่าสูง โดยการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ ให้สอดคล้องผ่านความเป็นเลิศในการดำเนินงาน การดูแลเงินทุน และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้วางแผนที่จะเพิ่มผลกำไรผ่านธุรกิจอื่นๆ ในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) และลงทุนตามเป้าหมายเพื่อการเป็นผู้นำที่มอบผลตอบแทนระดับสูงในอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน กัลฟ์ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น 21 โครงการ ได้แก่ โครงการ IPP ก๊าซธรรมชาติ 2 โครงการ โครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติ (Cogen) จำนวน 15 โครงการ และโครงการ VSPP พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) จำนวน 4 โครงการ และมีโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาจำนวน  7 โครงการ ได้แก่ โครงการ IPP ก๊าซธรรมชาติ 2 โครงการ โครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติ (Cogen) จำนวน 4 โครงการ โครงการ SPP ชีวมวล 1 โครงการ

นอกจากนี้ กัลฟ์ ยังได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาจำนวน 5 โครงการ ทั้งในประเทศโอมานและประเทศเวียดนาม โดยมีโครงการ Captive ที่ประเทศโอมาน 1 โครงการ ขณะที่ประเทศเวียดนาม มีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) จำนวน 3 โครงการ และพลังงานลม 1 โครงการ