การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Sustainability Framework

Gulf is committed to conducting business in a responsible manner, with an emphasis on creating growth and strong returns for our investors while taking into account the needs of all our stakeholders. The Company has therefore developed a sustainability framework which guides our focus in all three areas of sustainability - economic, environmental and social - supported by the principles of good corporate governance, sustainable IT management and strong stakeholder engagement.

Gulf Sustainability Approach

We recognize that, as a leading energy company, we must play a part in helping to build a strong and sustainable world. We recognize that there are a number of important issues pertaining to the sustainability of the company and therefore aim to conduct all our activities within a framework of good corporate social responsibility (CSR) so that we may go above and beyond the obligations we have to our investors, our business partners, our employees, our local communities, our society, and our environment. Our sustainability policy lays out the commitments we will undertake to ensure our positive contribution to sustainability. Along with information on our website, we also produce an annual sustainability report which includes environmental, social and governance data for 100% of our operations.

กรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

กัลฟ์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเน้นการเติบโตและการเพิ่มมูลค่าให้แก่นักลงทุนควบคู่ไปกับการบริหารความ ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้พัฒนากรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนาขององค์กร ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบของการกำกับดูแลที่ดี การสร้างระบบสารสนเทศที่ยั่งยืน และการมีส่วนร่วมกับ ผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายความยั่งยืนบริษัทกัลฟ์

นโยบายนี้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่จะช่วยนำพาองค์กรเราไปสู่ความยั่งยืน เรามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตนภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ดี เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของเรา
นโยบายความยั่งยืน
กรอบความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่สามารถแยกออกจากการผลิตไฟฟ้า ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทย กัลฟ์เล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญที่เรามีต่อการประกันการพัฒนาของประเทศ เรามีหน้าที่ผลิตพลังงานที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ทุก ๆ กิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า

อ่านต่อ

เราไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ได้หากไม่มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เนื่องจากเราจำเป็นต้องพึ่งทรัพยากรธรรมชาติ กัลฟ์จึงเข้าใจดีว่าเราควรใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างมีความรับผิดชอบ เรามุ่งลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดจากการดำเนินการของเราและเพิ่มผลกระทบทางบวกด้วยการส่งเสริมโครงการที่ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและสน... อ่านต่อ

ธุรกิจมีไว้เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้คน ที่กัลฟ์เราเชื่อว่าการพัฒนาธุรกิจของเราต้องมาคู่กับการพัฒนาสังคมและชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงมากกว่าแต่ความรับผิดชอบต่อพนักงานของเรา ต่อชุมชนในพื้นที่ประกอบการ และต่อผู้ถือหุ้นเรา แต่ยังครอบคลุมไปถึงการสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยรวม เราจึงมีแ... อ่านต่อ