การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชุมชนกัลฟ์

Single Blog Post
สำหรับเราชุมชนในพื้นที่ประกอบการสำคัญมาก เราตระหนักถึงความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เราเชื่อว่าในขณะที่ธุรกิจของเราเติบโตมากขึ้น ความสามารถในการนำประโยชน์มาสู่ชุมชนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เราจึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจร่วมกับชุมชนและกลุ่มอื่นๆ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและช่วยให้เขาเข้าใจบทบาทของกัลฟ์ในชุมชนและในสังคม

แผนกชุมชนสัมพันธ์ของเราทำงานใกล้ชิดกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อป้องกันผลกระทบจากการดำเนินการที่อาจเกิดต่อกิจการ การเกษตร หรือวิถีชีวิตของคนในชุมชน พนักงานเราเป็นกรรมการในคณะกรรมตรวจสอบสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนจากองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการนี้มีหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมและแนะนำแนวทางการดำเนินการที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ในทุกขั้นตอนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า จากขั้นวางแผนถึงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เรามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาชุมชนหลายรูปแบบ เช่น การสร้างและซ่อมแซมถนน การปรับปรุงอาคารเรียนและสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน และการปรับปรุงสถานพยาบาลและสนับสนุนค่าอุปกรณ์การแพทย์

อีกส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการสร้างชุมชนยั่งยืนด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถื่นและการสนับสนุนกิจการขนาดเล็กในชุมชน เราเปิดโอกาสให้เยาวชนและนักศึกษาที่มีความสนใจในอุตสาหกรรมพลังงานได้มาฝึกงานที่โรงไฟฟ้าเพื่อพัฒนาความรู้และทักษาการทำงาน นอกจากนี้เรายังมีโครงการพัฒนากิจการและสหกรณ์ชุมชน มีการจัดการอบรมและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และทักษะการบริหารธุรกิจ รวมถึงการจัดกลุ่มศึกษาดูงานที่สถานที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้นำความรู้มาใช้กับธุรกิจของตัวเอง และมีการให้เงินลงทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขยายกิจการอีกด้วย