การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ครอบครัวกัลฟ์

Single Blog Post
พนักงานเราคือหัวใจของบริษัท เราจึงพยายามทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกัลฟ์ คนในครอบครัวเราจะได้รับการดูแลอย่างดี มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสงบสุข มีเครือข่ายการสนับสนุนที่มั่นคงเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ท้าทายและพัฒนาตัวเอง เราเชื่อว่าหากเราสามารถสร้างทีมที่แข็งแรงตามค่านิยมหลักขององค์กร เราจะสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

เราเข้าใจว่าพนักงานที่สุขภาพดีมีความสุขไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอิทธิพลเชิงบวกต่อครอบครัวของตัวเองและต่อสังคมโดยรวม เพราะเหตุนี้เราจึงพยายามดูแลพนักงานตั้งแต่วันรับเข้าทำงานจนถึงตอนเกษียณอายุ นโยบายทรัพยากรบุคคลของเราเน้นเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติและการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน เราสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะหลากหลายเรื่อง เช่น ความรู้ด้านเทคนิค ทักษะการเป็นผู้นำที่ดี หรือมารยาททางธุรกิจ เราพยายามช่วยให้พนักงานดูแลตัวเองและครอบครัวด้วยสวัสดิการดีๆ เช่น ส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพสำหรับครอบครัว เงินรับขวัญบุตร และเงินกู้ฉุกเฉิน

เรามีนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี ทำให้โรงไฟฟ้าเราทุกโรงได้รับรางวัลความปลอดภัย Zero Accident (อุบัติเหตุเป็นศูนย์) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เราส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการบริการเวลาให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและงาน โดยมีการจัดกิจกรรมดีๆ สำหรับพนักงานทั่วองค์กร เช่น การแข่งขันกีฬา คลาสโยคะหลังเลิกงาน และงานประเพณีต่างๆ