การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สังคมกัลฟ์

Single Blog Post
ความสำเร็จของเราตั้งอยู่บนความแข็งแกร่งของสังคม เราจึงไม่ได้มุ่งแต่การพัฒนาด้านธุรกิจ แต่ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนมากขึ้น เราจัดโครงการพัฒนาสังคมมากมายภายใต้แนวคิด “Gulf HELPS” ซึ่งเน้นการช่วยเหลือด้านสุขภาพ การทำงาน การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และโครงการใหญ่ที่สามารถนำพาความสุขมาสู่คนทั้ประเทศ


H: Health (สุขภาพ)
เราทำงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งในระดับบุคคล ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
เราได้ให้เงินสนับสนุนค่าการปรับปรุงอาคารสถานพยาบาลและการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์กว่า 20 ล้านบาท


E: Enterprise (การทำงาน)
เราทำงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงของเศรษฐกิจระดับบุคคล ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
เราได้จัดกิจกรรมอบรมฝึกฝนและกิจกรรมดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ ให้กับคนกว่า 1000 คน

L: Learning (การเรียนรู้)           
เราทำงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในและนอกห้องเรียน
เราได้ให้เงินสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการศึกษา ทุนการศึกษา และโครงการสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน กว่า 20 ล้านบาท

P: Planet (สิ่งแวดล้อม)
เราทำงานเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างผลกระทบทางบวกต่อสิ่งแวดล้อม
เราได้ทำงานร่วมกับองค์การใหญ่ เช่น กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และได้ให้เงินสนับสนุนโครงการสิ่งแวดล้อมกว่า 10 ล้านบาท

S: Sponsorship (โครงการสร้างความสุข)
เราทำงานเพื่อสนับสนุนโครงการที่สร้างผลประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวมและเพิ่มความสุขและคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยทุกคน เราได้สนับสนุนโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น การถ่ายทอดการแข่งขันบอลโลก และ ทีมฟุตบอลไทยลีกหลายทีม