มุ่งมั่นสร้างรากฐานที่มั่นคง
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

Scroll Down

ธุรกิจของเรา

โครงสร้างธุรกิจหลักของกัลฟ์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน (Energy Business) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจก๊าซ, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
(Infrastructure & Utilities Business) และธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

ความยั่งยืน

กัลฟ์ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกด้าน และในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำ เรามุ่งทำงานเพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้แก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคมโดยรวม โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนเพื่อทำให้มั่นใจว่า ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร กัลฟ์จะยังคงประสบความสำเร็จและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง

การดูแลสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำกับดูแลกิจการ

Powering the Future, Empowering the People

กัลฟ์มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างของบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งเรายึดถือหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญเสมอมา เราจึงริเริ่มโครงการพัฒนาสังคมภายใต้แนวคิด “Powering the future, empowering the people” ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั้งในและนอกองค์กร โดยกัลฟ์ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งมุ่งทำโครงการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่คนในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา กัลฟ์มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมกว่า 100 โครงการ

นักลงทุนสัมพันธ์

Renewable Energy

A new era for energy
GULF1 Solar Energy
Gulf1 ภายใต้กลุ่มบริษัทกัลฟ์ คือผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้บริการระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถออกแบบระบบเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ ทั้งในแง่ของความคุ้มค่าทางธุรกิจและการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ข่าวสาร

ร่วมงานกับเรา

กลุ่มบริษัทกัลฟ์เป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาพลังงานชั้นนำของประเทศไทย
เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร
เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

ติดต่อเรา

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
87 อาคาร เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


โทรศัพท์ : (+66) 02-080-4499

แฟกซ์ : (+66) 02-080-4455

อีเมล์ : contact@gulf.co.th