มุ่งมั่นสร้างรากฐานที่มั่นคง
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

Scroll Down

ธุรกิจของเรา

โครงสร้างธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Power Generation Business), ธุรกิจก๊าซ (Gas Business), ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Business), ธุรกิจพลังงานน้ำ (Hydropower Business) และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure & Utilities Business)

ความยั่งยืน

กัลฟ์ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกด้าน และในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำ เรามุ่งทำงานเพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้แก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคมโดยรวม โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนเพื่อทำให้มั่นใจว่า ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร กัลฟ์จะยังคงประสบความสำเร็จและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง

การดูแลสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำกับดูแลกิจการ

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสาร

ร่วมงานกับเรา

กลุ่มบริษัทกัลฟ์เป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาพลังงานชั้นนำของประเทศไทย
เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร
เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

ติดต่อเรา

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
87 อาคาร เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


โทรศัพท์ : (+66) 02-080-4499

แฟกซ์ : (+66) 02-080-4455

อีเมล์ : contact@gulf.co.th