กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เมษายน 23, 2561
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีคุณวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระและประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม และร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท ปี 2560 รวมถึงแผนงานธุรกิจในอนาคต โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด
ภาพประกอบอื่น ๆ