ภาพรวมธุรกิจ

กัลฟ์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กัลฟ์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซและพลังงานหมุนเวียน โดยให้บริการทั้งภาครัฐ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.) และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้เรายังบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาและการก่อสร้าง ไปจนถึงการบริหารหลังจากเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

โครงสร้างธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Power generation business), ธุรกิจก๊าซ (Gas business), ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewables business), ธุรกิจพลังงานน้ำ (Hydropower business), และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure & utilities business)
กัลฟ์ สรรหาวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการพัฒนาแหล่งพลังงานในอนาคต รวมถึงพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาโอกาสของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ โดยการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราให้มีความเป็นเลิศในการดำเนินงาน มีการดูแลการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เราวางแผนเพิ่มรายได้และลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย เพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม