ภาพรวมธุรกิจพลังงาน

ด้วยประสบการณ์การพัฒนาและบริหารโรงไฟฟ้ามามากกว่า 30 โครงการ หรือมากกว่า 14 กิกะวัตต์ กัลฟ์ได้ลงทุนและดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า
ทั้งโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟระยะยาวกับภาครัฐ หรือผู้รับซื้อไฟเอกชนที่มีความมั่นคง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาธุรกิจก๊าซ
ซึ่งถือเป็นการต่อยอดธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต้นน้ำต่อเนื่องจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า