โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ดังนี้