Gulf Energy Development Public Company Limited | พลังงานหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียน

กัลฟ์พัฒนาและดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

สำหรับโครงการในประเทศ กัลฟ์พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป 4 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง รวมทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 25 เมกะวัตต์

สำหรับโครงการในต่างประเทศ กัลฟ์ถือหุ้นโดยตรงในโซลาร์ฟาร์มและฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งในประเทศเวียดนาม ด้วยกำลังการผลิตรวม 246.8​ เมกะวัตต์ นอกจากนี้ กัลฟ์เข้าถือหุ้น 50% ในโครงการ Borkum Riffgrund II ในประเทศเยอรมนี โดยมีกำลังการผลิตรวม 464.8 เมกะวัตต์
ภาพรวม
ในการดำเนินการ
609.2 MW​
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
128 MW
Thailand
In Operation
Under Construction
Chonburi
Gulf Solar BV (VSPP : 0.13 MW)
Gulf Solar KKS (VSPP : 0.25 MW)
Rayong
Gulf Solar TS1 (VSPP : 0.13 MW)
Gulf Solar TS2 (VSPP : 0.09 MW)
Songkla
GCG (SPP : 25 MW)
Vietnam
In Operation
Under Construction
Tay Ninh
GTN1 (Solar farm : 68.80 MW)
GTN2 (Solar farm : 50 MW)
Ben Tre
  • Mekong Wind
    (Offshore wind farm : 128 MW​)
Germany
In Operation
Under Construction
Borkum
Borkum Riffgrund 2
(Offshore wind farm : 464.8 MW​)

พลังงานหมุนเวียน หมายถึง

พลังงานหมุนเวียน คือพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อย่างไม่มีหมดไป เป็นพลังงานที่ได้จากแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซ้ำ ๆ และมีแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ความร้อนใต้พิภพ พลังงานหมุนเวียนนั้นถูกใช้เป็นพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป อย่างเชื้อเพลิงฟอสซิล น้ำมัน ถ่านหิน และพลังงานหมุนเวียนยังถือเป็นพลังงานสะอาด เนื่องจากเป็นพลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างมลพิษ

พลังงานหมุนเวียน มีอะไรบ้าง


พลังงานหมุนเวียนนั้นมี 5 ประเภท

  • พลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นพลังงานสะอาดที่มีอยู่จำนวนมหาศาล และเป็นพลังงานที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย และยังนิยมนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า โซลาเซลล์หรือเซลล์สุริยะ โดยจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที
  • พลังงานน้ำ เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่เป็นพลังงานหมุนเวียน และยังเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในการผลิตไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานน้ำ จะขึ้นอยู่กับอัตราความสูงของน้ำ และอัตราการไหลของน้ำ โดยพลังงานจากน้ำสามารถแบ่งออกได้เป็น พลังงานน้ำตก พลังงานคลื่น พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
  • พลังงานลม เป็นแหล่งพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ โดยลมเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิและความกดอากาศในแต่ละตำแหน่ง ลมถือเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยการติดตั้งกังหันลม โดยจะติดตั้งกังหันลมบริเวณแนวชายฝั่ง หรือหุบเขาที่มีกระแสลมแรง ซึ่งปริมาณของไฟฟ้าที่ผลิตได้ จะขึ้นอยู่กับความยาวของใบพัดกังหัน และความเร็วของลม
  • พลังงานความร้อนใต้พิภพ คือพลังงานที่อยู่ใต้ผิวโลก ซึ่งเป็นพลังงานในรูปแบบของน้ำร้อน และไอร้อน ที่เกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมา ไหลซึมไปตามชั้นหินที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก จนเกิดเป็นน้ำร้อนและไอน้ำเพราะได้รับความร้อนจากส่วนชั้นหินที่มีความร้อน พลังงานความร้อนใต้พิภพมักจะปรากฏออกมาในรูปแบบของไอน้ำร้อน บ่อน้ำพุร้อน
  • พลังงานชีวมวล เป็นพลังงานหมุนเวียนที่เกิดจากการนำสารอินทรีย์ที่ได้มาจากกากและเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย กากมันสำปะหลัง ซังข้าวโพด ใยและกะปาล์ม ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ การเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยตรง (Direct Combustion)และ กระบวนการเคมีความร้อน (Thermochemical Conversion) จนได้ก๊าซชีวภาพ จากการหมักกากวัสดุเหลือใช้

พลังงานหมุนเวียนได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์หลายด้านในชีวิตประจำวัน อย่างการใช้เป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่อาจหมดไปได้ ซึ่งพลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีทางหมดไป สามารถหมุนเวียนเพื่อกลับนำมาใช้ใหม่ได้ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน พลังงานหมุนเวียนยังช่วยลดผลกระทบที่เป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้พลังงานในระยะยาว