ธุรกิจดิจิทัล

กัลฟ์ เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย จากการที่เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) สำหรับหุ้นสามัญของ INTUCH ซึ่งทำให้บริษัทฯ ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นการเปิดประตูไปสู่โอกาสในการดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ