ธุรกิจดิจิทัล

กัลฟ์ เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย จากการที่เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้เทคโนโลยีโครงสร้างด้านดิจิทัลเริ่มมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของผู้คนและการประกอบธุรกิจองค์กรในปัจจุบัน และภายใต้กระแสการนำเอาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ กัลฟ์ จึงศึกษาและลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลมากขึ้น เพื่อตอบรับกระแสของการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ปัจจุบัน กัลฟ์ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ INTUCH และ THCOM ซึ่งถือเป็นการเปิดประตูไปสู่โอกาสในการดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอื่นๆ รวมถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอวกาศใหม่ๆ (New Space Economy) ที่น่าสนใจในอนาคต กัลฟ์ ยังประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) ผ่าน Gulf Binance นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบริการจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นของประเทศไทยและต่างประเทศ กัลฟ์ ได้เข้าถือหุ้นใน GSA Data Center ซึ่งเป็นผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย โดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ควบคู่กับการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ