โรงไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า

กัลฟ์ผู้นำ ธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทย ดำ เนินโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ซึ่งผลิตและจำหน่ายไฟให้กับ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปีในขณะที่โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดเล็ก มีการผลิตและจำ หน่ายไฟให้ กับกฟผ. ในปริมาณ 70% - 80% ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 25 ปีซึ่งจะเริ่มต้นเมื่อโครงการเปิดดำ เนินการเชิงพาณิชย์โดยไฟฟ้าที่จำ หน่ายให้กับกฟผ. จะกระจายผ่านเครือข่ายสายส่งทั่วประเทศของกฟผ. จากนั้นจึงจำหน่ายต่อไป ยังกฟภ. และกฟน. ซึ่งเป็นผู้จ่ายไฟต่อไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ

นอกจากนี้โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติยังจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็นให้กับผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภายใต้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวม

ในการดำเนินการ
5,800 MW
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
7,766 MW
Thailand
In Operation
Under Construction
Ayutthaya
GUT (IPP : 1,752.40 MW)
GBL (SPP : 126.8 MW)
GBP (SPP : 126.8 MW)
Saraburi
GNS (IPP : 1,653.20 MW)
GKP1 (SPP : 114 MW)
GKP2 (SPP : 114 MW)
GTLC (SPP : 114 MW)
GNK2 (SPP : 133 MW)
GNPM (SPP : 135.20 MW)
Pathumthani
GCRN (SPP : 119 MW)
Ratchaburi
HKP (IPP : 1,540 MW)
Nakorn Ratchasima
GNRV1 (SPP : 128.2 MW)
GNRV2 (SPP : 128.2 MW)
Prachinburi
GNC (SPP : 126.5 MW)
Chachoengsao
GNNK (SPP : 114 MW)
BPP (IPP : 600 MW)
Chonburi
GSRC (IPP : 2,650 MW)
Rayong
GNLL (SPP : 123 MW)
GVTP (SPP : 137 MW)
GTS1 (SPP : 134 MW)
GTS2 (SPP : 134 MW)
GTS3 (SPP : 129.9 MW)
GTS4 (SPP : 129.9 MW)
GNLL2 (SPP : 126.9 MW)
GPD (IPP : 2,650 MW)
Oman
In Operation
Under Construction
Duqm Special Economic Zone
DIPWP (Captive plant : 326 MW)

ธุรกิจโรงไฟฟ้า

ธุรกิจโรงไฟฟ้าไม่เพียงให้บริการที่จำเป็นสำหรับการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ รอบด้าน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทยให้ความ สำคัญกับโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่สร้างมลพิษต่ำ หรือโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อให้ตอบโจทย์ความ ต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นและเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้สิทธิภาคเอกชน เข้ามาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. มาจนถึงปัจจุบัน

Read More