แก๊ส

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจก๊าซสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและความมุ่งมั่นสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความแข่งขันตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ก๊าซธรรมชาติ โดยธุรกิจก๊าซของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติภายใต้บริษัทย่อย (Gulf LNG) เพื่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่โรงไฟฟ้า SPP ในเครือ 19 โรง ในปริมาณรวม 300,000 ตันต่อปี อีกทั้งยังได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติภายใต้กิจการร่วมค้า (HKH) เพื่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ในปริมาณรวม 1.4 ล้านตันต่อปี

ธุรกิจสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว
Gulf MTP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.0 เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาและดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ในจังหวัดระยอง และได้รับสิทธิในการออกแบบ ก่อสร้าง และประกอบกิจการท่าเทียบเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG terminal) โดยสามารถรองรับปริมาณการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวได้ถึง 10.8 ล้านตันต่อปี

ธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ในบริษัท PTT NGD เพื่อลงทุนในการก่อสร้างระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านกิจการร่วมค้า Gulf WHA MT ร้อยละ 35.0 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อจำนวน 2 โครงการ (NGD2 และ NGD4) โดยจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (eastern seaboard)
ภาพรวม
ในการดำเนินการ
3 โครงการ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
1 โครงการ
Thailand
In Operation
Under Construction
Rayong
NGD2 (2M mmbtu/year)
NGD4 (2M mmbtu/year)