ก๊าซธรรมชาติ

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจก๊าซ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและความมุ่งมั่นสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้าน พลังงาน และเพิ่มความแข่งขันตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ก๊าซธรรมชาติ


ธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกัลฟ์

ธุรกิจก๊าซของกัลฟ์ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก คือ จัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว, สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว, จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ


ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติภายใต้บริษัทย่อย (Gulf LNG) เพื่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่โรงไฟฟ้า SPP ในเครือ 19 โรง ในปริมาณรวม 300,000 ตันต่อปีอีกทั้งยังได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติภายใต้กิจการร่วมค้า (HKH) เพื่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ในปริมาณรวม 1.4 ล้านตันต่อปี


ธุรกิจสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว

Gulf MTP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.0 เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาและดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่3 ช่วงที่1 ในจังหวัดระยอง และได้รับสิทธิในการออกแบบ ก่อสร้างและประกอบกิจการท่า เทียบเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG terminal) โดยสามารถรองรับปริมาณการขนถ่ายก๊าซ ธรรมชาติเหลวได้ถึง 10.8 ล้านตันต่อปี


ธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ในบริษัท PTT NGD เพื่อลงทุนในการก่อสร้างระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกค้า อุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง นอกจากนี้บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านกิจการร่วมค้า Gulf WHA MT ร้อยละ 35.0 เพื่อดำ เนินธุรกิจจัดจำ หน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อจำ นวน 2 โครงการ (NGD2 และ NGD4) โดยจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard)

ภาพรวม

ในการดำเนินการ
3 โครงการ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
1 โครงการ
Thailand
In Operation
Under Construction
Rayong
NGD2 (2M mmbtu/year)
NGD4 (2M mmbtu/year)

ก๊าซธรรมชาติคืออะไร?

ก๊าซธรรมชาติคือ ก๊าซชีวภาพชนิดหนึ่งถือเป็นปิโตรเลียมที่อยู่ในสถานะของก๊าซ ซึ่งสามารถค้นพบได้ทั้งบนบกและในทะเล ก๊าซธรรมชาติเกิดขึ้นจากการทับถมกันของซากพืช ซากสัตว์อัดแน่นกันผสมกับกากตะกอนต่าง ๆ ที่ก้นทะเล ภายใต้ความร้อนและแรงกดเป็นเวลานานหลายร้อยล้านปีจนมีการแปรสภาพเป็นของแข็งและของเหลว เช่น ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบนั่นเอง ซึ่งลักษณะของก๊าซธรรมชาติจะไม่มีสีไม่มีกลิ่น น้ำหนักเบากว่าอากาศ เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ไร้เขม่าและไม่มีการเจือปนของสารพิษ

Read More