โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีความสำคัญ

ธุรกิจพลังงานน้ำ

บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบนลุ่มแม่น้ำโขงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามกรอบความร่วมมือ (MOU) ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทย กับ สปป.ลาว โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภท Run-of-the-river หรือ เขื่อนแบบน้ำไหลผ่านที่ไม่มีการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ โดยจะใช้การไหลของน้ำตามธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเท่ากับน้ำไหลออก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ภาพรวม
ในการดำเนินการ
-
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
-

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีความสำคัญ

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ภาษาอังกฤษ Hydroelectric Power Plant คือแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งโรงไฟฟ้าชนิดนี้มักจะตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำที่มีการประเมินแล้วว่าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำได้ จึงจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานน้ำในบริเวณนี้นั่นเอง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ


หลายคนมักจะคุ้นเคยกับโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานน้ำ ในรูปแบบของเขื่อน โดยโรงไฟฟ้าประเภทนี้จะใช้ลำน้ำตามธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงาน โดยจะใช้วิธีการสร้างเขื่อนเพื่อใช้ปิดกั้นน้ำจากแม่น้ำ เมื่อกักเก็บน้ำในปริมาณที่สูงมากพอและมีแรงดันเพียงพอก็จะทำให้กังหันน้ำหมุนได้และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน ซึ่งกังหันน้ำคืออุปกรณ์ส่วนสำคัญที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานจลน์ให้เป็นพลังงานกล เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเอง

พลังงานน้ำ คือ


พลังงานน้ำ (Hydropower) เป็นพลังงานที่เกิดจากการไหล หรือการเคลื่อนที่ของน้ำ ถือเป็นพลังงานที่มีอานุภาพสูง และเป็นพลังงานตามธรรมชาติ มนุษย์ได้มีการประยุกต์นำพลังงานน้ำมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม คหกรรม หรือการคมนาคม และพลังงานน้ำถือเป็นพลังงานที่มีอานุภาพสูงที่หากควบคุมไม่ได้ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ พลังงานน้ำนั้นมีหลากหลายประเภทดังนี้
  1. พลังงานน้ำขึ้นและน้ำลง เป็นระบบตามธรรมชาติที่มีส่วนประกอบอย่างดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และโลก เป็นตัวกำหนด มักจะใช้กลไกน้ำขึ้นน้ำลงในการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการสร้างเขื่อนที่ปากแม่น้ำที่สามารถกักเก็บน้ำได้มาก และมีการขึ้นลงของน้ำสูง และต้องมีการควบคุมให้น้ำไหลเข้าไหลออกผ่านกังหันน้ำที่ได้ทำการเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อมีการไหลผ่านของน้ำก็จะทำให้เกิดพลังงานขึ้นมาได้
  2. พลังงานน้ำตก การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำตกนั้นจะมีกำลังไฟฟ้ามากหรือน้อย จะขึ้นอยู่กับความสูงของน้ำ และการไหลของน้ำที่ปล่อยออกมา ซึ่งอาจเป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือน้ำตกที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นน้ำก็ได้
  3. พลังงานคลื่น จะมีการออกแบบเครื่องผลิตไฟฟ้าที่สามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้ และจะใช้คลื่นเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ จะต้องอยู่ในโซนที่มีคลื่นสูง โดยยอดของคลื่นต้องเฉลี่ยอยู่ที่ 8 เมตรขึ้นไป ประกอบกับต้องมีลมแรงด้วย

หลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ


โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนั้นเกิดจากการใช้พลังงานจลน์ของน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการไหลของน้ำ การปล่อยน้ำจากที่สูง หรือการเคลื่อนที่ของน้ำแบบอื่น ๆ ไปหมุนกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้าที่ได้จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ปริมาณน้ำ ประสิทธิภาพของกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั่นเอง โดยหลักการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังน้ำคือ เริ่มจากการสร้างอ่างเก็บน้ำและเขื่อน ให้ระดับน้ำสูงกว่าระดับโรงไฟฟ้า แล้วปล่อยน้ำในปริมาณที่ต้องการไปตามท่อส่งน้ำ ให้ไปยังโรงไฟฟ้าที่อยู่ต่ำกว่า พลังของน้ำจะเข้าไปหมุนเพลาของกังหันน้ำที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ก็จะทำให้ได้พลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น

ข้อดีของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ


พลังงานน้ำ ข้อดีนั้นมีมากมาย ดังนี้
  • พลังงานน้ำถือเป็นพลังงานที่ใช้ได้อย่างไม่หมดสิ้น แม้มีการใช้พลังงานของน้ำไปแล้ว โดยน้ำไหลลงสู่ทะเลหรือเกิดการระเหยไป แต่เมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ ระเหยเป็นไอน้ำควบแน่นกลายเป็นเมฆ เมื่อเมฆอุ่มน้ำหนักของไอน้ำไม่ไหวจึงเกิดตกลงมาเป็นฝน ทำให้เราสามารถใช้พลังงานน้ำได้อยู่ตลอด
  • เมื่อเกิดการใช้พลังงานจากน้ำจนหมดแล้ว น้ำนั้นยังคงมีคุณภาพเดิมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร การชลประทาน การรักษาระดับน้ำเพื่อให้สามารถเดินเรือได้
  • เครื่องกลพลังงานน้ำมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ซึ่งสามารถผลิตพลังงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถผลิตออกมาได้ใกล้กับความต้องการ และยังมีความคงทน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • การสร้างเขื่อน สามารถช่วยในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ยามจำเป็นในช่วงหน้าแล้งหรือไม่มีฝนได้ หากเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ก็สามารถใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ และสามารถประกอบอาชีพใช้เลี้ยงสัตว์น้ำได้อีกด้วย

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ถือเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติ ที่ใช้พลังงานน้ำมาผลิตให้เกิดเป็นไฟฟ้าได้ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนั้นมีหลากหลายรูปแบบ และมีการใช้พลังงานน้ำต่างกันออกไปตามพื้นที่ธรรมชาติ เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้จำนวนมหาศาลและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก ซึ่งกัฟล์ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทย ซึ่งมุ่งเน้นในการให้บริการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียน พร้อมสรรหาวิธีการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้เกิดการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน