โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ แหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีความสำคัญ

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ (Hydroelectric Power Plant) คือแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีความสำคัญ โดยมักจะตั้งอยู่ในบริเวณ แหล่งน้ำ ที่มีการประเมินแล้วว่าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ ได้จึงจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานน้ำ ใน บริเวณนี้นั่นเอง


ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

หลายคนมักจะคุ้นเคยกับโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานน้ำ ในรูปแบบของเขื่อน โดยโรงไฟฟ้าประเภทนี้จะใช้ลำ น้ำ ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งพลังงาน และใช้วิธีการสร้างเขื่อนเพื่อใช้ปิดกั้นน้ำ จากแม่น้ำ เมื่อกักเก็บน้ำ ในปริมาณที่สูงมากพอและมีแรงดัน เพียงพอก็จะทำ ให้กังหันน้ำ หมุนได้และเครื่องกำ เนิดไฟฟ้าทำ งาน ซึ่งกังหันน้ำ คืออุปกรณ์ส่วนสำคัญที่ใช้ในการเปลี่ยน พลังงานจลน์ให้เป็นพลังงานกล เพื่อนำ ไปผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเอง

ภาพรวม
ในการดำเนินการ
-
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
-

พลังงานน้ำ คือ

พลังงานน้ำ (Hydropower) เป็นพลังงานที่เกิดจากการไหล หรือการเคลื่อนที่ของน้ำ ถือเป็นพลังงานที่มีอานุภาพสูง และ เป็นพลังงานตามธรรมชาติมนุษย์ได้มีการประยุกต์นำ พลังงานน้ำ มาใช้ในการดำ เนินชีวิตอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นด้าน อุตสาหกรรม คหกรรม หรือการคมนาคม และพลังงานน้ำ ถือเป็นพลังงานที่มีอานุภาพสูงที่หากควบคุมไม่ได้อาจทำ ให้เกิด ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้พลังงานน้ำ นั้นมีหลากหลายประเภทดังนี้

Read More