'กัลฟ์' จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เมษายน 24, 2562
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF จัด ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ณ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ โดยมี นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระและประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานและผลประกอบการประจำปี 2561 ของบริษัท ทั้งยังกล่าวถึงแผนธุรกิจ และความคืบหน้าของโครงการที่บริษัทกำลังดำเนินการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นที่มีต่อบริษัทในฐานะผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย
ภาพประกอบอื่น ๆ