โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-02 ประเทศเวียดนาม เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้ การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) เรียบร้อยแล้ว
เมษายน 19, 2562
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-02 ซึ่ง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd (GIH) อยู่ร้อยละ 90 ร่วมกับ Than Thanh Cong Group (TTC Group) ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ให้กับ การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ EVN) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการที่วางไว้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 และโครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนามเป็นระยะเวลา 20 ปี โครงการ TTCIZ-02 ถือเป็นโครงการโรงไฟฟ้าแห่งที่สองที่บริษัทได้เข้าลงทุนในประเทศเวียดนามซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเต็ยนิญ (Tay Ninh) ประเทศเวียดนาม บริเวณใกล้เคียงกับโครงการโรงไฟฟ้าแห่งแรก หรือ โครงการโรงไฟฟ้า TTCIZ-01 ซึ่งได้จ่ายไฟเข้าระบบแล้วตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562

สำหรับโครงการอื่น ๆ ของกัลฟ์ในประเทศเวียดนามนั้น ขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 310 เมกะวัตต์ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้
ภาพประกอบอื่น ๆ