‘กัลฟ์’ เดินหน้า COD โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เอสอาร์ซี หน่วยที่ 1
มีนาคม 31, 2564
บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอสอาร์ซี (GSRC) หน่วยผลิตไฟฟ้าที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 2,500 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ภายใต้ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP)

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า IPP ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้บริษัท อินดิเพนเดนท์ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (IPD) ซึ่งดำเนินโครงการ IPP จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ GSRC กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 2,650 เมกะวัตต์ และโครงการ GPD กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 2,650 เมกะวัตต์ รวมเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งภายใต้ IPD ทั้งสิ้น 5,300 เมกะวัตต์

สำหรับโครงการ GSRC หน่วยที่ 2-4 มีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน ตุลาคม 2564 มีนาคม 2565 และตุลาคม 2565 ตามลำดับ ส่วนโครงการ GPD มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2566 - 2567

ภาพประกอบอื่น ๆ