GULF ผนึกวิศวะ จุฬาฯ ถ่ายทอดความรู้พลังงานสะอาดให้เยาวชน โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4

16 สิงหาคม 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF สนับสนุนกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Boot Camp) โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Decode the Pipeline : Electrify the future รวมพลัง คิด(ส์) ฝ่าวิกฤตพลังงาน” จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการร่วมจัดฐานให้ความความรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาด เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปต่อยอดโครงงาน พร้อมจัดกิจกรรม Virtual Cycling ชวนน้อง ๆ ปั่นจักรยานสะสมเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพืชพลังงาน สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทที่มุ่งให้ความรู้แก่เยาวชน และส่งเสริมเรื่องการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
นายสมิทธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุน GULF

หลังจากที่ นายสมิทธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาเปิดงาน Envi Mission ปีที่ 4 ในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อแชร์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้ากับการปรับตัวสู่พลังงานทางเลือก ให้ความรู้เรื่องเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า รวมไปถึงทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่จะมุ่งสู่พลังงานสะอาด เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในครั้งนี้ กิจกรรม Boot Camp ของโครงการ Envi Mission จึงมอบโจทย์ให้ GULF ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานชีวมวลเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานสะอาดให้น้อง ๆ ต่อยอดโครงงานต่อไป
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023 Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
กิจกรรม Boot Camp ของโครงการ Envi Mission จัดขึ้น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อให้นักเรียนจากทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ทีมได้เรียนรู้แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน และเรียนรู้การสร้างแนวคิดริเริ่มเชิงนวัตกรรม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานให้ความรู้ในแต่ละฐาน โดยทาง GULF ส่งตัวแทนวิศวกรจากโรงไฟฟ้าหนองแซงในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เพื่อให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล รวมไปถึงให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามจากน้อง ๆ เรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
นายพรเทพ เหลาอินทร์ รร.แก่งคอย กล่าวหลังจากได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมว่า “ผมได้ไอเดียมากขึ้นจากการเข้าร่วมฐานพลังงานชีวมวลของ GULF เพราะได้รู้จักพืชพลังงานมากขึ้น โดยจะนำความรู้นี้ไปส่งต่อให้ครอบครัวที่ทำเกษตรกรรมอยู่ เพื่อที่ว่าจะได้ปรับเป็นการปลูกพืชพลังงานที่เป็นประโยชน์ ขายให้โรงไฟฟ้า และสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้”

นายธนาธิป ศรีวะอุไร รร.แก่งคอย กล่าวเสริมว่า “ผมเพิ่งได้ร่วมกิจกรรมกับ GULF เพราะไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าอุทัยของ GULF มา ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากทั้งสองที่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยความรู้ที่ได้รับจากฐานกิจกรรมเรื่องพลังงานชีวมวลในวันนี้จะนำมาต่อยอดโครงงานเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่”
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023 Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
นายกีรพล อุทธิยา รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เปิดเผยว่า “ผมทำโครงงานเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์ ซึ่งหลังจากได้มาเข้าร่วมฐานของ GULF ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้น ได้เห็นการจำลองการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า คิดว่านำหลักการไปต่อยอด มองเรื่องไฟฟ้าได้กว้างขึ้น ขอขอบคุณพี่ ๆ ทีมงาน GULF ที่มาให้ความรู้ที่ผมสามารถนำไปต่อยอด และพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมต่อไปได้”

ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า “โครงการ Envi Mission มุ่งให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ใช้องค์ความรู้ทั้งด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำเนินโครงงานเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท้องถิ่น โดยปีนี้เราเน้นเรื่องพลังงานเป็นหลัก ซึ่งการจัดกิจกรรมเข้าค่าย Boot Camp ทั้ง 3 วันนี้ ให้ความรู้น้อง ๆ เกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนฟุตปรินท์ ภาวะโลกรวน เป็นต้น รวมไปถึง Workshop ด้าน Design Thinking ที่ทำให้นักเรียนได้ต่อยอดความคิด ทำให้โครงงานทำได้จริงมากขึ้น ซึ่งต้องขอบคุณการสนับสนุนจากภาคีภาคเอกชน เช่น GULF ที่สนับสนุนทั้งงบประมาณการดำเนินงาน และองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานที่ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สามารถนำมาต่อยอดโครงงานได้ หวังว่าจะได้ทำงานร่วมงานกันต่อไป เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้น้อง ๆ ได้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน”
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
GULF ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เยาวชนและสังคมมาโดยตลอด ภายใต้แนวคิด “IMPACT” (Infrastructure, Medical Services, Productivity, Activity, Conservation, Teaching & Learning) ที่ผ่านมา GULF เล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ จึงให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องการพลังงาน แหล่งพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานผ่านโครงการ “นักสืบสายลม สายน้ำ” สำหรับโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และโครงการ “GULF Sparks Energy” ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น จ.หนองคาย และจ.เลย ที่มุ่งให้เยาวชนตระหนักถึงแนวโน้มเรื่องพลังงานสะอาดในยุคของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน การประหยัดพลังงาน สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

ภาพประกอบอื่น ๆ
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023
Clean Energy Education Boot Camp, 
Envi Mission 2023