กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล ต่อยอดงานวิจัย

07 สิงหาคม 2566
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเปิดศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (ขวา) นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อาคารชวน ชูชาติ วพน.7 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

รายงานของ The United States Renal Data System (USRDS) ปี 2563 พบว่าประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่มีอัตราการเกิดโรคไตสูงที่สุด โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุว่าปัจจุบันในประเทศไทย มีผู้ป่วยไตเรื้อรัง จำนวน 11.6 ล้านคน และมีจำนวนมากกว่า 1 แสนคนที่ต้องล้างไต จึงเป็นที่มาของการที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสร้างศูนย์ไตเทียม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมเครื่องฟอกไตแบบประสิทธิภาพสูงจำนวน 30 เครื่อง มากที่สุดในประเทศไทย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมการฟอกไตประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration) ที่สามารถขจัดของเสียโมเลกุลใหญ่ ที่การฟอกไตปกติ ไม่สามารถทำได้ ลดการติดเชื้อ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว รวมไปถึงลดยอดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไตในระดับประเทศ นอกจากนี้ด้วยระบบ Smart IT System ที่จัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยแบบระบบดิจิทัล เชื่อมต่อข้อมูลให้นักศึกษาแพทย์นำมาศึกษาและทำวิจัยได้ รวมถึงต่อยอดเป็นสถานที่การเรียนการสอนของโรงเรียนแพทย์ สอดคล้องกับพันธกิจของ GULF ที่มุ่งส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การร่วมสนับสนุนการสร้างศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูงแห่งนี้ ที่มุ่งหวังให้เป็น Center of Excellence รองรับผู้ป่วยโรคไตและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตอย่างครบวงจร สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ GULF ที่เดินหน้าสร้างความยั่งยืนให้กับภาคส่วนต่างๆ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยที่ผ่านมา GULF มุ่งสนับสนุนด้านสาธาณสุข การศึกษา และเยาวชนเป็นหลัก โดยเรื่องสาธารณสุข เรามุ่งทำโครงการที่สนับสนุนการทำงานของภาคสาธารณสุขไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและเพิ่มผลผลิต (Productivity) ภาคสาธารณสุขของประเทศในภาพรวม ทาง GULF จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ไตเทียมฯ แห่งใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไต และเป็นศูนย์การแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อทางโรงพยาบาลในระยะยาวต่อไป”
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูงแห่งนี้ขยายศักยภาพการบริการ รักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยเป็นศูนย์ฯ ที่มีเครื่องฟอกไตประสิทธิภาพสูงเยอะที่สุด 30 เครื่อง รองรับผู้ป่วยได้ 80-90 รายต่อวัน โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ให้บริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการรักษาบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยมีศักยภาพในการให้บริการที่ครอบคลุม ทั้งฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบเรื้อรัง สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD) รวมถึงหัตถการพิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคไต เช่น การใส่สายสวนชนิด 2 ช่องทาง (Hemodialysis Catheter) เพื่อใช้ฟอกเลือดทั้งแบบชั่วคราว และแบบถาวร ต้องขอขอบคุณ GULF ที่ร่วมสนับสนุนการสร้างศูนย์ฯ ที่เพิ่มขีดความสามารถของรพ.ธรรมศาสตร์ฯ ในการรองรับผู้ป่วยโรคไต และทำให้คนไทยได้เข้าถึงระบบการรักษาโรคไตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น”
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “เครื่องฟอกไตประสิทธิภาพสูงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในทวีปยุโรป มีข้อดี คือ สามารถขจัดของเสียที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ในร่างกายได้มากกว่าการฟอกไตที่ใช้กันโดยทั่วไป การฟอกไตด้วยวิธีนี้สามารถลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจแก้ไม่ได้ด้วยการฟอกไตที่ใช้โดยทั่วไป และที่สำคัญ การฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตประสิทธิภาพสูงนี้ สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคไตได้ นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังมีระบบผลิตน้ำยาไตเทียมเข้มข้นเพื่อใช้ในการล้างไตเอง จึงไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาไตเทียมเข้มข้นแบบแกลลอนเหมือนศูนย์ฯ ทั่วไป ทำให้ลดปริมาณขยะพลาสติกได้มากกว่า 18 ตันต่อปี ซึ่งเป็นการยกระดับประสิทธิภาพของศูนย์ฯ ในการจัดการปริมาณขยะได้ ขอขอบคุณทางบริษัท GULF ที่เห็นความสำคัญ และมอบเงินสนับสนุนกว่า 55 ล้านบาทในการสร้างศูนย์ไตเทียมสูงแห่งนี้”
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า “ศูนย์ฯ แห่งนี้สามารถต่อยอดเป็นสถานศึกษาเรียนรู้งานของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และแพทย์ประจำบ้านด้านอายุรศาสตร์โรคไต ทำให้ได้เรียนจากสถานที่จริง นอกเหนือไปจากการบรรยายในห้องเรียน มีโอกาสเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคไตร่วมกับแพทย์ประจำบ้าน โดยมีอาจารย์คอยกำกับและให้ความรู้อย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการต่อยอด ทำวิจัยเกี่ยวกับโรคไตในมุมต่าง ๆ เพราะศูนย์ฯ แห่งนี้เก็บข้อมูลผู้ป่วยไว้ในระบบดิจิทัล สามารถดึงข้อมูลมาศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการรักษา การพยาบาล รวมถึงแก้ปัญหาโรคไตในระยะยาว” ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูงอยู่ชั้น 4 ในอาคารชวน ชูชาติ วพน.7 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ใช้สอยรวม 900 ตารางเมตร มีเครื่องฟอกไตแบบประสิทธิภาพสูง ล้ำสมัย เสริมขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่ประเมินวิธี ลักษณะการฟอกไต และปริมาณสารน้ำที่ต้องใช้ในผู้ป่วยแต่ละรายโดยการคำนวณผ่านน้ำหนัก ผลเจาะเลือด รวมถึงสัญญาณชีพของผู้ป่วยในขณะฟอกไต เป็นต้น ทำให้ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการฟอกไตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมตามอาการ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ติดตามข่าวสาร GULF ได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ GULF SPARK facebook.com/GulfSPARK.TH และ facebook.com/GulfEnergyDevelopment
ภาพประกอบอื่น ๆ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กัลฟ์ เปิด “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ