กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ดสำหรับผู้ป่วยด้อยโอกาส เดินหน้าขยายผล “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ร่วมกับทันตะ จุฬาฯ

14 กุมภาพันธ์ 2567
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางนลินี รัตนาวะดี (ที่ 3 จากซ้าย) และนายสิตมน รัตนาวะดี (ที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ดปรับปรุงใหม่ ร่วมด้วย ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 7 จากซ้าย) รศ. ทพญ. อัมพุช อินทรประสงค์ ผู้ก่อตั้งโครงการทันตกรรมปากเกร็ด (ซ้ายสุด) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา (ที่ 6 จากซ้าย) นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 8 จากซ้าย) และนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ขวาสุด) เป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์สุขภาพสงเคราะห์ จ.นนทบุรี


บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(GULF) สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการ ทันตกรรมปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นความช่วยเหลือที่ต่อยอดจากโครงการ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ที่ดำเนินการร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงห้องทันตกรรมสำหรับเด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ในพื้นที่ นอกเหนือไปจากการปรับปรุงอาคารแล้ว GULF ยังนำกลุ่มศิลปินเด็กและเยาวชนจากมูลนิธิ ออทิสติกไทย หรือกลุ่ม Artstory (อาร์ต สตอรี่) ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนผนังห้องกิจกรรม และโถงทางเดิน ถ่ายทอดภาพวาดจากแรงบันดาลใจ หลังจากได้ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ ของโรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี ทำให้บรรยากาศภายในอาคารมีชีวิตชีวา และเป็นมิตรกับเด็ก ๆ มากขึ้น ตอกย้ำพันธกิจของ GULF ภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
สำหรับการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด GULF มอบงบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคาร ทั้งห้องทันตกรรม 6 ห้อง ห้องกิจกรรม และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ รองรับการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ เช่น สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด บ้านเฟื่องฟ้า บ้านนนทภูมิ บ้านราชาวดีหญิงและชาย โดยให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็ก ๆ ทั้งขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 ทางกัลฟ์ได้ดำเนินโครงการทันตกกรรมเคลื่อนที่ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อออกหน่วยให้บริการรักษาและดูแลสุขภาพฟันแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในครั้งนี้ยินดีที่ได้มามีส่วนร่วมปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด ขยายความช่วยเหลือมาสู่กลุ่มเด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ในพื้นที่ปากเกร็ด ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นการให้โอกาสกับเด็กและเป็นการช่วยดูแลสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ , กล่าวว่า โครงการทันตกรรมปากเกร็ดเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 และดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ให้บริการทันตกรรมแก่เด็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นการปลูกฝังนิสิตหลังปริญญาที่เข้าร่วมโครงการ ลงไปปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยง ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณธรรม เมตตาธรรมในการรักษาผู้ป่วยพิเศษ ซึ่งกลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญ เสริมพลังโครงการนี้ด้วยการปรับปรุงอาคารแห่งนี้ให้สวยงาม และเหมาะแก่การใช้งานมากขึ้น ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทกัลฟ์
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ศูนย์สุขภาพสงเคราะห์ จ.นนทบุรี แห่งนี้ เป็นสถานที่ดำเนินงานโครงการทันตกรรมปากเกร็ด ที่เน้นให้บริการทันตกรรมแก่กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพม. ในพื้นที่ปากเกร็ดมาอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทกัลฟ์ และทีมผู้บริหาร บุคลากร นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมไปถึงเทศบาลนครปากเกร็ด และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยเดินหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทำให้ทุกคนได้รับการดูแลอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคมที่เท่าเทียม ซึ่งคนพิการมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตและมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างบุคคลทั่วไป โดยกิจกรรมในโครงการนี้ นอกจากอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวมด้วย
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
โครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง GULF และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นในปี 2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังให้คนไทยรู้จักป้องกัน ดูแล รักษา สุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี โดยนอกจากการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่แล้ว ยังได้ต่อยอดโครงการ เพื่อขยายขอบเขตการรักษาสู่กลุ่มเด็กพิเศษ และกองทุนอวัยวะเทียมสำหรับผู้บกพร่องทางช่องปากและใบหน้า สะท้อนถึงพันธกิจของกัลฟ์ภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกัลฟ์ได้ที่:
เฟสบุ๊กแฟนเพจ facebook.com/GulfEnergyDevelopment และ facebook.com/GulfSPARK.TH
More Images
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด
กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด