คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าหนองละลอก
มกราคม 31, 2560
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าหนองละลอก ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย โดยมีคุณกิตติชัย ชาติสุวรรณ์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้าหนองละลอก และพนักงานโรงไฟฟ้าให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งในการดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาพประกอบอื่น ๆ