กัลฟ์ คว้ารางวัล บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จากเวที ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021
21 มกราคม 2565
GULF wins prestigious award from ASEAN and Thailand's Top Corporate Brands 2021
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF GULF คว้ารางวัลบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จากงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021 ที่จัดขึ้นโดยหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ เป็นปีที่ 12 สะท้อนภาพลักษณ์องค์กรที่แข็งแกร่ง และผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกในฐานะสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จากงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021 ตอกย้ำภาพความสำเร็จขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงเกณฑ์การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร (Corporate Brand Success Valuation: CBS Valuation) ว่า การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ยเวลา 3 ปี โดยได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง

สำหรับบริษัทในไทยที่จะได้รับการคัดเลือกจัดอันดับมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด จะต้องมีคะแนนจากมาตรวัดธรรมาภิบาลของ IOD ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป และต้องปรากฏผลงานการดำเนินงานในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 3 ปี เพื่อใช้สูตร CBS Valuation ในการคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กร ซึ่งองค์กรที่จะได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands จะต้องมีมูลค่า แบรนด์องค์กรตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
GULF wins prestigious award from ASEAN and Thailand's Top Corporate Brands 2021


ภาพประกอบอื่น ๆ