‘กัลฟ์’ คว้า 2 ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

27 มกราคม 2566
 ‘กัลฟ์’ คว้า 2 ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เคพี 1 และโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เคพี 2 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลระดับดีเยี่ยม จากการบริหารจัดการทางสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ทั้งการจัดการพื้นที่สีเขียว ระบบระบายน้ำ การจัดการน้ำและ สิ่งปฏิกูล การจัดการคุณภาพอากาศ ความปลอดภัยและสุขภาพพนักงาน รวมไปถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ

ที่ผ่านมามีโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทกัลฟ์รวม 4 แห่ง ที่เคยได้รับใบประกาศเกียรติคุณและธงขาวดาวเขียว ได้แก่ โรงไฟฟ้าวังตาผิน (กัลฟ์ จีวีทีพี) โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 (กัลฟ์ ทีเอส 1) โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 (กัลฟ์ ทีเอส 3) และโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 4 (กัลฟ์ ทีเอส 4) ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างมาตรฐานการจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล อีกทั้งยังคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย
‘กัลฟ์’ คว้า 2 ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
สำหรับพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมของนิคมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ กนอ. ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานราชการท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการดำเนินงาน สร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงงาน เพื่อผลักดันการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน
ภาพประกอบอื่น ๆ