กัลฟ์ คว้ารางวัล บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 3 ปีซ้อน จากเวที ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023

24 มกราคม 2567
กัลฟ์ คว้ารางวัลจากเวที ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ (ซ้ายมือ) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลจากศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร (ขวามือ) คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จากงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ


บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF คว้ารางวัลบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กรกว่า 3.4 แสนล้านบาท จากงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 โดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรที่แข็งแกร่ง และผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
กัลฟ์ คว้ารางวัลจากเวที ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023
สำหรับการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรนั้น คณะผู้วิจัยใช้เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร หรือ CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) โดยนำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ยเวลา 3 ปี โดยได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงิน ซึ่งองค์กรในไทยที่จะได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ปี 2566 หรือ Thailand’s Top Corporate Brands จะต้องมีมูลค่าแบรนด์องค์กรตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
ภาพประกอบอื่น ๆ
กัลฟ์ คว้ารางวัลจากเวที ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023
กัลฟ์ คว้ารางวัลจากเวที ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023