โรงไฟฟ้าหนองแซง (GNS) และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้อนรับนิสิตปริญญาโทหลักสูตร Young Executive MBA
มิถุนายน 25, 2560
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 60 โรงไฟฟ้าหนองแซง ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมต้อนรับนิสิตปริญญาโทหลักสูตร Young Executive MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดการบรรยายในหลักสูตร Operating Management โดยมีคุณมาโนทย์ พงษ์พาลี ผู้จัดการโรงไฟฟ้าหนองแซง และทีมงาน บรรยายในหัวข้อการดำเนินงานโรงไฟฟ้า คุณญาณิศา วัฒนคำนวณ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมบรรยายเรื่องชุมชนสัมพันธ์ "โรงไฟฟ้าหนองแซงจากอดีต...สู่ปัจจุบัน" และคุณทิภาพร ลีนานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มอบความรู้ในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร พร้อมทีมงานโรงไฟฟ้านำเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
ภาพประกอบอื่น ๆ