โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 ประเทศเวียดนาม เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้ การไฟฟ้าเวียดนาม ( EVN)
มีนาคม 15, 2562
TTC Green Energy Investment Joint Stock Company ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd. อยู่ร้อยละ 49 และเป็นผู้ดำเนิน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 (TTCIZ-01) ใน ประเทศเวียดนาม ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่ การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ EVN) เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 6 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ TTCIZ-01 ตั้งอยู่ที่อำเภอ Trang Bang จังหวัด Tay Ninh ประเทศเวียดนาม มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 68.8 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการประมาณ 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EVN เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยได้รับอัตราซื้อไฟฟ้าที่ 9.35 เซ็นต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์/ชั่วโมง

โครงการ TTCIZ-01 นับเป็นโครงการโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่บริษัทได้เข้าลงทุนในประเทศเวียดนาม ที่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ สำหรับโครงการที่ 2 ได้แก่ TTCIZ-02 ซึ่งบริษัทได้ลงทุนทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 90 นั้น มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 50.0 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EVN ตามเงื่อนไขเดียวกันกับ TTCIZ-01 ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน และคาดว่าสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนดประมาณเดือนพฤษภาคม