‘กัลฟ์’ เดินหน้า COD โรงไฟฟ้าชีวมวล กัลฟ์ จะนะ กรีน
มีนาคม 01, 2563
บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ จะนะ กรีน (GCG) เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ภายใต้ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer หรือ SPP) โดยโครงการ GCG มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี

โครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ จะนะ กรีน เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรกของบริษัทฯ ที่ใช้เศษไม้ที่เหลือใช้จากการแปรรูปที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร เช่น ไม้ยางพารา ไม้กระถินเทพา เป็นต้น ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 161.49 ไร่ ของตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 25.0 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าชีวมวลจะช่วยลดภาระการผลิตไฟฟ้าจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันและถ่านหิน รวมถึงเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โรงไฟฟ้าชีวมวล กัลฟ์ จะนะ กรีน มีส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟ้า เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้าของภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ทางโรงไฟฟ้ายังมีนโยบายในการสนับสนุนการจ้างงานคนในพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ภาพประกอบอื่น ๆ