GULF ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง Outer Dowsing ในสหราชอาณาจักร ขนาด 1,500 เมกะวัตต์

03 มีนาคม 2566
GULF ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง Outer Dowsing ในสหราชอาณาจักร 
ขนาด 1,500 เมกะวัตต์
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ส่งบริษัทในเครือ Gulf International Holding Pte. Ltd. (GIH) ที่ GULF ถือหุ้น 100% เข้าซื้อหุ้นทางอ้อมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล Outer Dowsing Offshore Wind Project ในสัดส่วนร้อยละ 24.99 โดยการร่วมทุนกับ Green Investment Group (GIG) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาด ภายใต้การจัดการของ Macquarie Asset Management โดย GIG ถือหุ้นทางอ้อมในโครงการในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ถือหุ้นโดย TotalEnergies บริษัทพลังงานระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ GIH ได้ลงทุนในโครงการไปแล้วเป็นจำนวนเงินประมาณ 90.7 ล้านปอนด์ การลงทุนในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทในการเข้าสู่ตลาดพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลในสหราชอาณาจักร สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน รวมถึงได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ทั้งนี้โครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งแห่งนี้คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปลายปี 2572

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล Outer Dowsing Offshore Wind Project อยู่ระหว่างการพัฒนาในระยะเริ่มต้น มีกำลังการผลิต 1,500 เมกะวัตต์ตั้งอยู่นอกชายฝั่ง Lincolnshire ทางภาคตะวันออกของสหราชอาณาจักร ในทะเลเหนือตอนใต้ (Southern North Sea) โดยเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง TotalEnergies และ Corio Generation ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลภายใต้ GIG

โครงการได้รับสิทธิในการใช้ที่ดินในทะเล (Seabed Rights) ผ่านการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิเช่าที่ดินในทะเล รอบที่ 4 เมื่อต้นปี 2564 และได้ลงนามในข้อตกลงการเช่าที่ดินดังกล่าวกับ The Crown Estate ในเดือนมกราคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญต่อการพัฒนาโครงการ

ทั้งนี้ โครงการมีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลราคาค่าไฟภายใต้ CfD (Contracts for Difference) โดยจะขายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่รับประกันราคา แบบคงที่เป็นระยะเวลา 15 ปี หรือลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชน (Private Power Purchase Agreement) กับลูกค้าองค์กร หรือ ขายไฟฟ้าให้กับตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรี (Merchant Market)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะถือเป็นหนึ่งในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร และจะมีบทบาทสำคัญต่อความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ ตั้งเป้าจะมีกำลังการผลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล 50,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 และเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ภายในปี 2593
ภาพประกอบอื่น ๆ
 GULF ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง Outer Dowsing ในสหราชอาณาจักร 
ขนาด 1,500 เมกะวัตต์