สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าอุทัยในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พฤษภาคม 06, 2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าอุทัย ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ โดยมีคุณสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทกัลฟ์ และคุณเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการจัดงาน ตลอดจนคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทกัลฟ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ณ โรงไฟฟ้าอุทัยในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพประกอบอื่น ๆ