กัลฟ์ เปิดตัว โครงการ “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต”
ลงพื้นที่เกาะทุ่งนางดำ ติดตั้งโซลาร์เซลล์และให้ความรู้ชุมชนเรื่องพลังงานสะอาด สานต่อภารกิจยกระดับคุณภาพชีวิต

08 พฤศจิกายน 2566
GULF Sparks Life Starts 2023
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของไฟฟ้าซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต โดยปัจจุบันยังมีอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง จึงได้ริเริ่มโครงการ “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต” ติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ นำร่องที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ จ.พิษณุโลก และเกาะทุ่งนางดำ อ.คุระบุรี จ.พังงา เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ไฟดำเนินกิจกรรมของชุมชนได้ตลอดวัน พร้อมส่งตัวแทนวิศวกรจากกัลฟ์ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาแผงโซลาร์เซลล์ และความรู้เรื่องพลังงานสะอาดกับคนในชุมชน สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมาย SDGs
GULF Sparks Life Starts 2023
น.ส.อาอีฉ๊ะ แก้วนพรัตน์ ตัวแทนชุมชนเกาะทุ่งนางดำ กล่าวว่า “ในนามตัวแทนชุมชน ต้องขอขอบคุณบริษัทกัลฟ์ ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และมอบแสงสว่างจากแหล่งพลังงานสะอาดให้กับชุมชนทุ่งนางดำ อย่างพื้นที่เล่าเต้งมุมบายใจ ถือเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็ก ๆ ในเกาะ ทั้งเรียนหนังสือและเรียนรู้จากธรรมชาติ ดีใจที่จากนี้ไปเด็ก ๆ จะสามารถใช้ไฟเรียนหนังสือได้ตลอด และขอบคุณตัวแทนพนักงานกัลฟ์ที่มาให้ความรู้ที่ดีมาก ๆ กับคนในชุมชนในครั้งนี้ค่ะ ชุมชนเราจะใช้และรักษาแผงโซลาร์เซลล์ดี ๆ เพื่อที่จะได้ใช้งานได้นานที่สุดค่ะ”
GULF Sparks Life Starts 2023
โครงการ “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต” สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้าให้สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ด้วยการใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ เน้นพื้นที่สาธารณะและศูนย์รวมชุมชน เพื่อให้สามารถใช้งานและประกอบกิจกรรมของชุมชนได้ เช่น พื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อใช้ตู้เย็น เพื่อเก็บรักษายาและวัคซีน หรือโรงเรียนสามารถใช้ไฟทำการเรียนการสอนต่อได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น นอกจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์และให้ความรู้เรื่องพลังงานสะอาดแล้ว ทางกัลฟ์และชุมชนทุ่งนางดำยังได้ร่วมกันเก็บขยะที่ชายหาดทุ่งนางดำ โดยมีตัวแทนพนักงานกัลฟ์ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะกับคนในชุมชน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างชุมชนสีเขียว นับเป็นการตอกย้ำพันธกิจของกัลฟ์ภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกัลฟ์ได้ที่:
เฟสบุ๊กแฟนเพจ: facebook.com/GulfEnergyDevelopment
และ facebook.com/GulfSPARK.TH
ภาพประกอบอื่น ๆ
GULF Sparks Life Starts 2023
GULF Sparks Life Starts 2023
GULF Sparks Life Starts 2023
GULF Sparks Life Starts 2023
GULF Sparks Life Starts 2023
GULF Sparks Life Starts 2023
GULF Sparks Life Starts 2023
GULF Sparks Life Starts 2023
GULF Sparks Life Starts 2023
GULF Sparks Life Starts 2023
GULF Sparks Life Starts 2023
GULF Sparks Life Starts 2023
GULF Sparks Life Starts 2023
GULF Sparks Life Starts 2023
GULF Sparks Life Starts 2023
GULF Sparks Life Starts 2023
GULF Sparks Life Starts 2023