GULF ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA พร้อมคว้าคะแนน Corporate Governance ระดับดีเลิศ

20 พฤศจิกายน 2566
GULF ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ “AA” ในปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนในกลุ่มทรัพยากร (Resources) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นอกจากนี้ GULF ยังได้รับการประเมินคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือ 5 ดาว ด้วยคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงถึง 103% จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และยังคว้า 5 เหรียญ หรือระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GULF ในการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม พร้อมนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) มาดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในฐานะบริษัทมหาชน GULF ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ยึดหลักความยั่งยืนในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มของโลกและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อที่จะคงความสามารถในการแข่งขัน โดย GULF มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนต่อหนึ่งหน่วยของการผลิต (Carbon Intensity) ให้ได้ 25% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2562 และเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ไม่น้อยกว่า 40% ของกำลังการผลิตทั้งหมดภายในปี 2578 ทั้งนี้ GULF เชื่อมั่นว่าแนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจะสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESG ของ GULF ได้ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทที่
Url: รายงานความยั่งยืน
ภาพประกอบอื่น ๆ
GULF ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA