คณะผู้บริหารและพนักงานโรงไฟฟ้ากัลฟ์พร้อมใจร่วมจัดพิธีแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตุลาคม 19, 2559
กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ทั้งสำนักงานใหญ่และโรงไฟฟ้าได้พร้อมใจร่วมจัดพิธีแสดงความอาลัยและถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานถึง 70 ปี ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนไทยมาโดยตลอด อีกทั้งทรงมีพระอัจริยภาพและพระปรีชาสามารถในทุกด้าน คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทกัลฟ์ขอน้อมนำพระบรมราโชวาท โดยยึดหลักความสุจริต เสียสละอดทนและมีความพากเพียร มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ดีที่สุด
ภาพประกอบอื่น ๆ