นายบุญชัย ถิราติ

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
25 พฤษภาคม 2560
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
หลักสูตรการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 6
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 1
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 128/2559
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2566 - 2567
กรรมการ บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด
2565 - 2566
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด
2564 – 2566
รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2564 – 2565
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด
2564 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
2561 – 2564
กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2563 – 2563
กรรมการ Gulf Tay Ninh 1 Joint Stock Company
2563 – 2563
กรรมการ Gulf Tay Ninh 2 Joint Stock Company
2562 – 2563
กรรมการ Mekong Wind Power Joint Stock Company
2560 – 2563
กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.
2560 – 2563
กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
2559 – 2563
กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
2559 – 2563
กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
2555 – 2563
กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2551 – 2563
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2560 – 2562
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2567 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด
2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด
2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ออล เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด
2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability Company