นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม

กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
24 เมษายน 2562
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี การบัญชี (การบัญชี)
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2559
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2560 – 2561
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
- ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ Gulf International Investment Limited
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด