นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
25 พฤษภาคม 2560
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
Williams College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Master of Development Economics
Sir John Cass College, London University ประเทศอังกฤษ
Bachelor of Science (Physics and Mathematics)(Honors)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 21
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 33/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 15/2548
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2554 – 2560
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2549 - 2551
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2545 – 2549
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
2539 - 2543
สมาชิกวุฒิสภา
2535 - 2541
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย