นายปรีดี ดาวฉาย

กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระ
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์บานา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท (นิติศาสตร์)
เนติบัณฑิตยสภา
เนติบัณฑิตไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับสอง)
Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
Advanced Management Program (AMP)
IMD Business School สวิสเซอร์แลนด์
Breakthrough Program for Senior Executives
Stanford Graduate School of Business สหรัฐอเมริกา
Influence and Negotiation Strategies Program
London Business School สหราชอาณาจักร
Making Innovation Happen Programme
Singularity University, ซิลิคอนวัลเลย์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Executive Program
The Institute of International Finance สหราชอาณาจักร
Executive Program on Risk Management
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2564 – 2565
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป
2564 - 2564
กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2563 - 2563
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2563 - 2563
ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2563 - 2563
ประธานกรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
2563 – 2563
ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด
2560 - 2563
ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
2559 - 2563
กรรมการ ASEAN Bankers Association
2559 - 2563
กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2559 - 2563
กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.)
2559 - 2563
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2559 - 2563
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - (กพอ.)
2559 - 2563
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2559 - 2563
ประธาน สมาคมธนาคารไทย
2559 - 2563
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2558 - 2563
รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2556 - 2563
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2556 - 2563
ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
2553 - 2563
กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2559 - 2562
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 - 2562
กรรมการ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
2557 – 2559
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
2566 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด