ดร. รวีพร คูหิรัญ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
25 พฤษภาคม 2560
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
Master of Business Administration (Accounting)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี การบัญชี (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (นิติศาสตร์)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38
วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) (ระดับอธิบดี)
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7
Government Accountability Office (U.S. GAO) (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศสหรัฐอเมริกา) ประเทศสหรัฐอเมริกา
The International Auditor’s Fellowship Program (หลักสูตรระยะยาว)
Kingston Polytechnic ประเทศอังกฤษ
Audit of Computer System
National Audit Office (NAO) (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศอังกฤษ) ประเทศอังกฤษ
Internal Audit and Computer Audit (หลักสูตรระยะยาว)
Board of Audit and Inspection (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศเกาหลี) ประเทศเกาหลี
Procurement Audit
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 6/2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่น 155/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2555
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2550 – 2562
กรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
2559 – 2560
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2551 – 2558
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2554 – 2557
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2554 – 2556
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2543 – 2549
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
- ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2554 – ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ