นายสันติ บุญประคับ

กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
25 พฤษภาคม 2560
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สถิติศาสตร์)
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12
วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 3
วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 59
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Economics for Natural Resource Management
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2559
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2565 – 2566
กรรมการ บริษัท ออล เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด
2565 – 2566
กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด
2563 - 2565
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติ
2560 - 2563
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานกองทุนวิจัยทางการเกษตร
2560 - 2562
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
2558 - 2560
กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2554 - 2556
เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2553 - 2554
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2552 - 2553
รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2552
รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
- ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ