นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
25 พฤษภาคม 2560
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมศาสตร์)
University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
Master of Science (Engineering Management)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2560
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2565 – 2566
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด
2565 - 2566
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด
2565 – 2566
กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2564 – 2566
กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด
2560 – 2566
ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
2564 - 2565
กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2551 - 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2554 – 2560
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2551 - 2560
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2551 – 2560
รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
2554 - 2559
ผู้แทนถือใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาตินิสท์
2551 - 2559
ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาตินิสท์
2537 - 2559
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
2566 – ปัจจุบัน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2567 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด
2567 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
2561 – ปัจจุบัน
Board of Councilors, University of Southern California, Annenberg School for Communication and Journalism ประเทศสหรัฐอเมริกา
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด