นายสมหมาย ภาษี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา
Master of Economics (Planning and Development)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)
วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 11
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 37
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 9/2546
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2560 – 2561
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558
ประธานคณะกรรมการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2557 - 2558
ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2557 – 2558
รองประธานคณะกรรมการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2557 - 2558
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2554 - 2557
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2549 - 2550
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2547 - 2549
ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
2541 - 2547
รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
- ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อรุณสม จำกัด
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ใสน้ำเย็น จำกัด
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อันดามัน บีช สวีท จำกัด