นายสมหมาย ภาษี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
14 กันยายน 2560
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา
Master of Economics (Planning and Development)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)
วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 11
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 37
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 9/2546
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2560 – 2561
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558
ประธานคณะกรรมการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2557 - 2558
ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2557 – 2558
รองประธานคณะกรรมการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2557 - 2558
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2554 - 2557
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2549 - 2550
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2547 - 2549
ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
2541 - 2547
รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
- ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อรุณสม จำกัด
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ใสน้ำเย็น จำกัด
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อันดามัน บีช สวีท จำกัด