นายสมประสงค์ บุญยะชัย

กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
8 เมษายน 2565
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
IMD
High Performance Board 2558
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 17
Harvard  Business School
Corporate Restructuring, Mergers, and Acquisitions
หอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2565 – 2566
ประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2564 – 2566
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2545 – 2566
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2564 - 2565
ประธานกรรมการ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด
2561 – 2565
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2564
กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2561 - 2564
รองประธานกรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2559 – 2564
กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2551 - 2564
กรรมการ และกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร บริษัท
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2564
กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2537 - 2564
กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2551 - 2562
กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561
กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด
2559 - 2560
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560
กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2559 - 2559
กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2547 - 2559
กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด
2551 - 2559
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2558
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
2565 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน
รักษาการประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์