นายวิเศษ จูภิบาล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
25 พฤษภาคม 2560
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 8
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 130/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 3/2544
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2557 – 2560
กรรมการ บริษัท ซียูอีแอล จํากัด
2554 – 2560
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2552 – 2554
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
2548 - 2549
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2544 – 2546
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2543 - 2544
ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2542 - 2544
ผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
2554 – ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด
2552 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2543 – ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย