นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์

กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
24 ตุลาคม 2561
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
Master of Business Administration
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 13
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลักสูตรผู้นำดิจิทัล ซีอีโอ 4.0 รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy Business Creativity) รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่น 164/2555
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2565 - 2566
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด
2565 - 2565
กรรมการ Gulf International Investment Limited
2564 – 2565
กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2562 – 2565
กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด
2563 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2563 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
2563 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
2563 – 2564
กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited
2562 – 2564
กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2561 – 2564
กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
2558 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
2558 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
2558 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
2558 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
2558 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
2558 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
2557 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำกัด
2557 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำกัด
2557 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำกัด
2557 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำกัด
2557 – 2564
กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2556 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
2556 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด
2556 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
2556 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
2554 – 2564
กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.
2562 – 2563
กรรมการ บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด
2560 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
2560 – 2563
กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
2560 – 2563
กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd.
2560 – 2562
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
2566 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2567 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
2551 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2540 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เจเนอเรติ้ง อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)