นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์

กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
Master of Business Administration
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน)
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 13
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลักสูตรผู้นำดิจิทัล ซีอีโอ 4.0 รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy Business Creativity) รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่น 164/2555
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2565 - 2566
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด
2565 - 2565
กรรมการ Gulf International Investment Limited
2564 – 2565
กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2562 – 2565
กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด
2563 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2563 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
2563 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
2563 – 2564
กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited
2562 – 2564
กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2561 – 2564
กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
2558 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
2558 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
2558 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
2558 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
2558 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
2558 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
2557 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำกัด
2557 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำกัด
2557 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำกัด
2557 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำกัด
2557 – 2564
กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2556 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
2556 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด
2556 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
2556 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
2555 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
2554 – 2564
กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.
2562 – 2563
กรรมการ บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด
2560 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
2560 – 2563
กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
2560 – 2563
กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
2558 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd.
2560 – 2562
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
2566 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
2551 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2540 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)