นายโอฬาร ศรีวรัฏฐา

ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบัญชี
ตำแหน่งในบริษัท
ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบัญชี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน 2564
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี การบัญชี (การบัญชี)
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
– ไม่มี –
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2563 - 2566
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
2563 – 2564
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2563 – 2564
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2561 – 2562
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2557 – 2560
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2557 – 2560
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2566 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำกัด
2566 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำกัด
2566 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำกัด
2566 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำกัด
2564 – ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบัญชี บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท นับสิบ จำกัด