นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์

กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
25 พฤษภาคม 2560
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรด้านการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่น 159/2555
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2566 – 2567
กรรมการ บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด
2565 – 2566
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี ดับบลิวเอชเอ1 จำกัด
2565 – 2566
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี1 จำกัด
2564 – 2566
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี1 จำกัด
2545 – 2566
กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2563 - 2565
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด
2563 - 2565
กรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
2545 – 2565
กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2560 - 2564
กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
2559 - 2564
กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
2558 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
2557 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำกัด
2557 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำกัด
2557 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำกัด
2557 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำกัด
2556 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
2556 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด
2555 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
2555 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
2555 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
2555 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
2555 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
2555 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
2555 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
2555 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
2555 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
2555 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
2555 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
2555 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
2552 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
2552 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
2552 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
2552 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
2552 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
2551 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
2551 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
2551 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
2551 - 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
2543 – 2564
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2562 – 2563
กรรมการ Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability Company
2561 – 2563
กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited
2561 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2560 – 2563
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2560 – 2563
กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท เอสบีวาย ไบโอแมส จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท เทพา คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ปัตตานี กรีน จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2557 – 2563
กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd.
2555 – 2563
กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2554 – 2560
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
- ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2567 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ Gulf Hydropower Holdings Pte. Ltd.
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไฮโดรเพาเวอร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ แอดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด
2563 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจเนอเรติ้ง อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2547 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เจเนอเรติ้ง ไอพีพี จำกัด
2547 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เจเนอเรติ้ง เอ็นเนอร์จี จำกัด
2546 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ยะลา กรีน เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
2543 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท แก่งคอย เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด